Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anisometropia
anisometropia
[,ænaisəmi'troupjə]
danh từ
(y học) tật chiết quang mắt không đều


/,ænaisəmi'troupjə/

danh từ
(y học) tật chiết quang mắt không đều


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.