Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ant-thrush
ant-thrush
['ænt,θrʌs]
Cách viết khác:
ant-catcher
['ænt,kæt∫ə]
như ant-catcher


/'ænt'kætʃə/ (ant-thrush) /'ænt'θrʌʃ/
thrush) /'ænt'θrʌʃ/

danh từ
(động vật học) loài két ăn kiến

Related search result for "ant-thrush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.