Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anthocyanin
anthocyanin
[,ænθə'saiənin]
danh từ
(thực vật học) Antoxian (chất sắc)


/,ænθə'saiənin/

danh từ
(thực vật học) Antoxian (chất sắc)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.