Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antipopular
antipopular
[,ænti'pɔpjulə]
tính từ
phản dân, hại dân


/'ænti'pɔpjulə/

tính từ
phản dân, hại dân


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.