Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apothem
apothem
['æpəθəm]
danh từ
(toán học) đường trung đoạn
apothem of a regular polygon
trung đoạn của một đa giác đềutrung đoạn

/'æpəθem/

danh từ
(toán học) đường trung đoạn
apothem of a regular polygon trung đoạn một hình nhiều góc đều


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.