Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-polisher
apple-polisher
['æpl,pɔli∫ə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kẻ bợ đỡ, kẻ xu nịnh, kẻ liếm gót


/'æpl,pɔliʃə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kẻ bợ đỡ, kẻ xu nịnh, kẻ liếm gót

Related search result for "apple-polisher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.