Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ascertainment
ascertainment
[,æsə'teinmənt]
danh từ
sự biết chắc, sự thấy chắc; sự xác định; sự tìm hiểu chắc chắn


/,æsə'teinmənt/

danh từ
sự biết chắc, sự thấy chắc; sự xác định; sự tìm hiểu chắc chắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.