Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astrometeorology
astrometeorology
['æstrəmi:tjə'rɔlədʒi]
danh từ
khí tượng học thiên thể


/'æstrəmi:tjə'rɔlədʤi/

danh từ
khí tượng học thiên thể


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.