Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
astrophysical
astrophysical
Xem astrophysics(thuộc) vật lý thiên thể


xem astrophysics


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.