Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aye-aye
aye-aye
aye-aye

aye-aye

The aye-aye is an unusual, nocturnal primate (a type of mammal) that lives in Madagascar (an island off the coast of Africa).

['ai'ai]
danh từ
(động vật học) khỉ aiai (ở Ma-đa-gát-ca)


/'aiai/

danh từ
(động vật học) khỉ aiai (ở Ma-đa-gát-ca)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.