Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bành bạch


[bành bạch]
vỗ bụng bành bạch To strike one's belly thuddinglyvỗ bụng bành bạch To strike one's belly thuddingly


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.