Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bán nguyên âm



noun
Semi-vowel
i trong "ai" là một bán nguyên âm I in "ai" is a semi-vowel

[bán nguyên âm]
semivowel
I trong "ai " là một bán nguyên âm
I in "ai" is a semivowel



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.