Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
báo hỷnoun
Wedding announcement
thiệp báo_hỷ Wedding card

[báo hỷ]
động từ
To announce good news
nhà máy đánh trống báo hỷ hoàn thành vượt mức kế hoạch
the factory sounded the tomtom to announce the good news of its plan's over-fulfilment
thiệp báo hỉ
wedding cardGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.