Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bì bọp


[bì bọp]
Flop, plop
sóng vỗ bì bọp vào mạn thuyền
the waves struck flop, flop against the sides of the boatFlop, plop
sóng vỗ bì bọp vào mạn thuyền the waves struck flop, flop against the sides of the boat


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.