Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bô lãonoun
Elder, notable
Hội nghị Diên Hồng là hội nghị các bô lão bàn việc đánh quân Nguyên The Dien Hong Conference was an Assembly of Notables considering the resistance against the Yhan invaders

[bô lão]
danh từ.
elder, notable, village elder
Hội nghị Diên Hồng là hội nghị các bô lão bàn việc đánh quân Nguyên
The Dien Hong Conference was an Assembly of Notables considering the resistance against the Yhan invadersGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.