Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bất tất


[bất tất]
unnecessary, needless, (there is) no need; it is useless; not necessarily
vấn đề ấy bất tất phải bàn nhiều
it is unnecessary to discuss much that issue, that issue needs not much discussionUnnecessary, needless
vấn đề ấy bất tất phải bàn nhiều it is unnecessary to discuss much that issue, that issue needs not much discussion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.