Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bắt thópverb
To see the cloven hoof of, to know the ulterior motive of
kẻ gian bị bắt thóp đã phải khai ra cả the criminal had to confess everything because his ulterior motive was known (because his cloven hoof was seen)

[bắt thóp]
động từ
to see the cloven hoof of, to know the ulterior motive of; worm a secret out of somebody
kẻ gian bị bắt thóp đã phải khai ra cả
the criminal had to confess everything because his ulterior motive was known (because his cloven hoof was seen)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.