Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bừa bãiadj
như bừa
đồ đạc để bừa bãi the furniture is topsy-turvy
ăn nói bừa bãi to be rash in one's speech
nếp sống bừa bãi an easy-going way of living

[bừa bãi]
pell-mell; topsy-turvy
Đồ đạc để bừa bãi
The furniture is topsy-turvy
rash; libertine
Ăn nói bừa bãi
To be rash in one's speech
Nếp sống bừa bãi
Libertine way of living
uncontrolled
Nạn đào đường bừa bãi
Uncontrolled road excavationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.