Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bao thầu


[bao thầu]
to take a building contract, to bid, to bid on
công ty bao thầu
a building contractor's firmTo take a building contract, to bid on
công ty bao thầu a building contractor's firm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.