Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
barn-stormer


/'bɑ:n,stɔ:mə/

danh từ
diễn viên xoàng; nghệ sĩ lang thang
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi nói chuyện; người đi vận động chính trị (ở các tỉnh nhỏ, ở nông thôn)

Related search result for "barn-stormer"
  • Words contain "barn-stormer" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    cú vọ vựa

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.