Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basket case
basket+case
['bɑ:skitkeis]
danh từ
bệnh nhân bị cưa cụt tất cả chân tay

[basket case]
saying && slang
(See a basket case)


/'bɑ:skitkeis/

danh từ
bệnh nhân bị cưa cụt tất cả chân tay

Related search result for "basket case"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.