Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basket picnic
basket+picnic
['bɑ:skit,piknik]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời


/'bɑ:skit'piknik/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời

Related search result for "basket picnic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.