Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bearleader
bearleader
[beə'li:də]
danh từ
người dạy gấu
người làm xiếc gấu


/'beə,li:də/

danh từ
người dạy gấu
người làm xiếc gấu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.