Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bill-poster
bill-poster
['bil,poustə]
Cách viết khác:
bill-sticker
['bil,stikə]
danh từ
người dán quảng cáo


/'bil,poustə/ (bill-sticker) /'bil,stikə/
sticker) /'bil,stikə/

danh từ
người dán quảng cáo

Related search result for "bill-poster"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.