Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodthirstiness
bloodthirstiness
['blʌdθə':stinis]
danh từ
tính khát máu, tính tàn bạo


/'blʌd,θə':stinis/

danh từ
tính khát máu, tính tàn bạo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.