Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodthirsty
bloodthirsty
['blʌdθə:sti]
tính từ
khát máu, tàn bạo


/'blʌd,θə:sti/

tính từ
khát máu, tàn bạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bloodthirsty"
  • Words contain "bloodthirsty" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    khát máu bán rao

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.