Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bowling-green
bowling-green
['bouliη'gri:n]
Cách viết khác:
bowling-alley
['bouliη,æli]
như bowling-alley


/'bouliɳgri:n/

danh từ
bãi đánh bóng gỗ ((cũng) bowling-alley)

Related search result for "bowling-green"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.