Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
buffet luncheon
buffet+luncheon
['bu:fei,lʌnt∫ən]
danh từ
tiệc trưa ăn đứng


/'bu:fei'lʌntʃən/

danh từ
tiệc trưa ăn đứng

Related search result for "buffet luncheon"
  • Words contain "buffet luncheon" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
    chèo chống bạt

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.