Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
căm thù


[căm thù]
to feel a vindictive hatred for somebody
Căm thù bọn cướp nước và bè lũ bán nước
To feel a vindictive hatred for the aggressors and the traitors
Biến căm thù thành sức mạnh
To turn vindictive hatred into strengthTo feel a vindictive hatred for


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.