Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cấm vàoverb
No entry; No admittance

[cấm vào]
it is forbidden to enter; "No admittance"; "No entry"; "No thoroughfare"; "Keep out"; "No trespassing"Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.