Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cấp bách


[cấp bách]
urgent; pressing; exigent
Những đòi hỏi cấp bách
Urgent requirements
Việc cấp bách nhất phải làm là cập nhật sổ cái
Updating the ledgers is the most urgent taskUrgent, pressing
đòi hỏi cấp bách an urgent requirement
Tense, requiring immediate attention
tình thế cấp bách a tense situation, an emergency


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.