Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầm canh


[cầm canh]
Watch-announcing
trống cầm canh
the watch-announcing tomtom
Sporadic
tiếng súng bắn lúc dồn dập, lúc cầm canh
the shelling was now fast and thick, now sporadic
mark the (night) watchesWatch-announcing
trống cầm canh the watch-announcing tomtom
Sporadic
tiếng súng bắn lúc dồn dập, lúc cầm canh the shelling was now fast and thick, now sporadic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.