Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầm chầu


[cầm chầu]
To beat time on a tomtomTo beat time on a tomtom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.