Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cần dùng


[cần dùng]
needed; required; necessary
Không cần dùng cái gì nữa
To have no further use for something
Anh đâu cần dùng từ điển nữa phải không? Cho tôi mượn nhé!
Have you finished with the dictionary? Lend it to me!Needed, wanted


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.