Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cam lòng


[cam lòng]
To content oneself (with); consent (to something), agree (to something); resign oneself to, make up one's mind to (cũng cam tâm)
Tông đuờng chút chửa cam lòng (truyện Kiều)
To my forebears I still owe an heirTo content oneself with


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.