Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carpenter-ant
carpenter-ant
['kɑ:pintə'ænt]
danh từ
kiến đục gỗ


/'kɑ:pintə'ɑ:nt/

danh từ
kiến đục gỗ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.