Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
case history
case+history
['keis'histəri]
Cách viết khác:
case-record
['keis,rekɔ:d]
hồ sơ ghi lai lịch, lịch sử bệnh... để dùng trong nghề nghiệp (của bác sĩ chẳng hạn); bệnh sử; bệnh án


/'keis,rekɔ:d/ (case_history) /keis'histəri/

danh từ
(y học) lịch sử bệnh
lý lịch (để nghiên cứu...)

Related search result for "case history"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.