Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cast off


    Chuyên ngành kỹ thuật
định khoảng
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
cắt khỏi (phao buộc tàu)
tháo dây
    Lĩnh vực: xây dựng
tung đi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.