Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chínnumber
Nine, ninth
một trăm lẻ chín a hundred and nine
hai nghìn chín two thousand nine hundred
rằm tháng chín the 15th day of the ninth month
chín người mười ý Nine men, ten opinions; so many men, so many opinions
chín từng mây cloud-touching, cloud-topped, cloud-capped
chín bỏ làm mười to easily let pass (others' mistakes...), to tolerate
đoàn kết không phải là bất cứ cái gì cũng chín bỏ làm mười cho qua chuyện Solidarity does not mean easily letting pass any mistakes of others as past things

[chín]
số từ
Nine, ninth
một trăm lẻ chín
a hundred and nine
hai nghìn chín
two thousand nine hundred
rằm tháng chín
the 15th day of the ninth month
chín người mười ý
Nine men, ten opinions; so many men, so many opinions
chín từng mây
cloud-touching, cloud-topped, cloud-capped
chín bỏ làm mười
to easily let pass (others' mistakes...), tolerate, connive (at), wink (at), shut one's eyes (to); overlook; tolerate; sink defferences
đoàn kết không phải là bất cứ cái gì cũng chín bỏ làm mười cho qua chuyện
Solidarity does not mean easily letting pass any mistakes of others as past things
mua mười trả chín
bargain, haggle over
chín chữ cù lao
our parents' painful task of rearing children
chín đụn mười trâu
be very wealthy, roll in wealth
động từ & tính từ
Ripen, (to become) ripe; cooked
vườn cam chín đỏ
the orange orchard was ripening in a riot of red
lúa chín đầy đồng
the field was lush with ripening rice
tình thế cách mạng đã chín muồi
the revolutionary situation was ripe
Done to a turn
thịt luộc chín
meat done to a turn
cơm chín tới
rice well done
Careful, mature
suy nghĩ chưa chín
still not careful thinking
thảo luận thật chín
quite mature deliberation
Ruddy, red
gò má chín như quả bồ quân
cheeks ruddy like a poppy
ngượng chín cả người
red with shameGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.