Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chấm mút


[chấm mút]
To make money from rake-offs
nibble on food
take a cut, kickbackTo make money from rake-offs


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.