Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chầm chậpadv
With utter partiality
bênh con chầm chập thì giáo dục sao được con if one takes one's children's side with utter partiality, one cannot educate them properly

[chầm chập]
phó từ
With utter partiality
bênh con chầm chập thì giáo dục sao được con
if one takes one's children's side with utter partiality, one cannot educate them properlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.