Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chắc dạ


[chắc dạ]
to have a feeling of fullness
ngô là thức ăn chắc dạ
maize gives one a feeling of fullnessTo have a feeling of fullness (in one's stomach)
ngô là thức ăn chắc dạ maize gives one a feeling of fullness, maize is a stodge (a stodgy food, a filling food)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.