Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chếnh choángadj
Tipsy, squiffy
mới uống lưng chén rượu mà đã thấy chếnh choáng to feel tipsy after drinking only half a cup of wine

[chếnh choáng]
a bit drunk; squiffy; tipsy; groggy; half-seas-over; mellow
Mới uống lưng chén rượu mà đã thấy chếnh choáng
To feel tipsy after drinking only half a cup of wine
Chếnh choáng hơi men
To be under the influence of liquor/to get high on liquorGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.