Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chọiverb
To clink, to bump
chọi hai hòn đá vào nhau to clink two bits of stone
To front, to confront
một chọi mười one force confronted to a ten-time superior one
To fight, to make fight
gà chọi nhau the two cocks fought
trẻ con chọi dế the children made their crickets fight
To be strictly symmetrical (of style)
hai câu chọi nhau từng chữ một the two sentences are strictly symmetrical word for word
Chọi trâu diễn ra ở Đồ Sơn (Hải Phòng) vào ngày 10 tháng 8. Tục ngữ có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng 10 tháng 8 chọi trâu thì về".14 con trâu khỏe của 14 thôn trong tổng được lựa chọn kỹ để đấu từng đôi một. Làng có trâu thắng trận được thưởng, và trâu thắng trận được rước về sân đình. Sau cuộc đấu, các con trâu dự thi đều được mổ thịt tế thần Chọi trâu (Buffalo-fighting festival) is annually held on the 10th of the lunar eighth month in Đồ Sơn (Hải Phòng City). It results in this saying: "Go everywhere you want, but come back on the 10th of the lunar eighth month to attend the buffalo-fighting festival". Fourteen strongest buffaloes from fourteen villages of the canton will fight in pairs. Any village whose buffalo is a winner will receive an award. The victorious buffalo itself will be escorted to the yard of the village communal house. Eventually, all those fighting buffaloes will be slaughtered as tributes to the deities

[chọi]
well coupled (of two lines)
động từ
To clink, to bump
chọi hai hòn đá vào nhau
to clink two bits of stone
To collide (with), come into collision (with); rival, compete with
một chọi mười lăm
fifteen to one
trứng chọi với đá
like egg colliding with stone
To front, to confront
một chọi mười
one force confronted to a ten-time superior one
To fight, to make fight, rival, compete with
gà chọi nhau
the two cocks fought
trẻ con chọi dế
the children made their crickets fight
well coupled (of two lines)
To be strictly symmetrical (of style)
hai câu chọi nhau từng chữ một
the two sentences are strictly symmetrical word for word
*Chọi trâu diễn ra ở Đồ Sơn (Hải Phòng) vào ngày 10 tháng 8. Tục ngữ có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng 10 tháng 8 chọi trâu thì về".14 con trâu khoẻ của 14 thôn trong tổng được lựa chọn kỹ để đấu từng đôi một. Làng có trâu thắng trận được thưởng, và trâu thắng trận được rước về sân đình. Sau cuộc đấu, các con trâu dự thi đều được mổ thịt tế thần.
*Chọi trâu (Buffalo-fighting festival) is annually held on the 10th of the lunar eighth month in Đồ Sơn (Hải Phòng City). It results in this saying: "Go everywhere you want, but come back on the 10th of the lunar eighth month to attend the buffalo-fighting festival". Fourteen strongest buffaloes from fourteen villages of the canton will fight in pairs. Any village whose buffalo is a winner will receive an award. The victorious buffalo itself will be escorted to the yard of the village communal house. Eventually, all those fighting buffaloes will be slaughtered as tributes to the deities.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.