Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chửa hoang


[chửa hoang]
to get into troubleTo be got into trouble (gái chưa chồng), to be made pregnant by a
lover (đàn bà có chồng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.