Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
characterless
characterless
['kæriktəlis]
tính từ
tầm thường, không có bản sắc
không có giấy chứng nhận


/'kæriktəlis/

tính từ
tầm thường, không có bản sắt
không có giấy chứng nhận


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.