Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chide
chide
[t∫aid]
động từ chid, chide; chid, chidden, chided
la rầy, mắng mỏ; quở trách, khiển trách


/tʃaid/

động từ chid, chide; chid, chidden, chided
la rầy, mắng mỏ; quở trách, khiển trách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.