Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circumspection
circumspection
Xem circumspectness


/'sə:kəmspektnis/ (circumspection) /,sə:kəm'spekʃn/

danh từ
sự thận trọng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.