Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clapperclaw
clapperclaw
['klæpəklɔ:]
động từ (từ cổ,nghĩa cổ)
cào, cấu
mắng chửi, mắng nhiếc


/'klæpəklɔ:/

động từ (từ cổ,nghĩa cổ)
cào, cấu
mắng chửi, mắng nhiếc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.