Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
commonplace-book
commonplace-book
['kɔmənpleisbuk]
danh từ
sổ tay


/'kɔmənpleisbuk/

danh từ
sổ tay

Related search result for "commonplace-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.